CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     ĐƠN XIN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an Phường

Tên tôi là: ……………………………............................................................................

Sinh ngày:……………… Tại: …....................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

Sinh  viên

Khoa: ...............................................................................................................................

Số CMTND:……………………Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…………….

Hiện đang tạm trú tại nhà Ông (bà):.................................................................................

Số nhà:……… Tổ:…….

Phường (Xã): ……………............. Quận (Huyện): ……………......................................

Để thực hiện đúng các quy định của nhà nước về quản lý nhân khẩu, tôi làm đơn này kính đề

nghị Công an Phường (Xã) cấp đăng kí tạm trú cho tôi tại địa chỉ trên trong thời hạn: …… tháng,

kể từ ngày…………….. đến ngày………………..

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                   Hà Nội, ngày       tháng      năm 20…

Xác nhận của Trường Đại học Thương mại                       Người làm đơn

Em:……………………………………….                           (Ký và ghi rõ họ tên)                      

Sinh ngày: ………………………………..

Hiện là sinh viên lớp:........

Khoa:........................................................                 

               TL. HIỆU TRƯỞNG

                 TRƯỞNG KHOA

(Mẫu này chỉ dùng cho sinh viên khi Công an Phường (Xã) nơi đăng ký tạm trú không có mẫu

giấy chứng nhận đăng ký tạm trú riêng.
 
 
 

                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN

Kính gửi:   -    Ban Chủ nhiệm khoa..............................................................................

Tên em là: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…………….

Hiện là sinh viên lớp:................. Mã sinh viên:....................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị Ban Chủ nhiệm khoa cấp giấy chứng nhận sinh viên với lý

do:            …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………........................

…………………………………………………………………………………………...........

Em xin cam đoan sử dụng giấy chứng nhận sinh viên đúng theo lý do đã trình bày trên.

                                                                                          Hà Nội, ngày     tháng     năm 20…

                                                                                                        Người làm đơn

                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ghi chú: Mẫu này dùng cho sinh viên khi cần xin xác nhận để: đi học, đi làm thêm, đi tìm hiểu

thực tế, để vào thi khi mất thẻ chưa kịp làm lại thẻ... do khoa quản lý trực tiếp xác nhận).
 
 
 
 
                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                ĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:  -  Ban Chủ nhiệm khoa..............................................................................

Tên em là: .......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…………….

Hiện là sinh viên lớp:....................... Mã sinh viên:..........................................

Em làm đơn này kính đề nghị Ban Chủ nhiệm khoa cấp giấy Giấy giới thiệu cho em với lý

do:……………………………………………………………...................................................

....................................................................................................................................................

Em xin chân thành cảm ơn!

                                                                                           Hà Nội, ngày     tháng    năm 20…

                                                                                                         Người làm đơn

                                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN

Kính gửi:   -  Phòng Công tác sinh viên.

Tên em là: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…………….

Hiện là sinh viên lớp:................. Mã sinh viên:....................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị Phòng Công tác sinh viên  cấp giấy chứng nhận sinh viên với lý

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………................................................

…………………………………………………………………………………………............

Em xin cam đoan sử dụng giấy chứng nhận sinh viên đúng theo lý do đã trình bày như trên.

                                                                                     Hà Nội, ngày     tháng     năm 20….

                                                                                                        Người làm đơn

                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

(Ghi chú: Mẫu này dùng cho sinh viên khi cần xin xác nhận để: tạm hoãn nghĩa vụ quân sự,

miễn lao động công ích tại địa phương, để giảm thuế thu nhập cho người thân).
 
 
 
 
                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               ĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU ĐĂNG KÝ XE MÁY

Kính gửi:    -  Phòng Công tác sinh viên

Tên em là: .......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................

Số CMTND:………………... Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…………….

Hiện là sinh viên lớp:............ Mã sinh viên:....................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị Phòng Công tác sinh viên cấp giấy giới thiệu để em làm thủ tục

đăng ký xe gắn máy tại Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội.

Em xin chân thành cảm ơn!

                                                                                           Hà Nội, ngày     tháng    năm 20…

                                                                                                             Người làm đơn

                                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

                                                                                               --------------------------

                                                 GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên học sinh (sinh viên):………………………………………………....

Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính:    Nam                Nữ          

CMTND số:……………………Ngày cấp:………….Nơi cấp:………………..

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN): TMA

Tên trường: Đại học Thương mại

Ngành học:……………………………………………………………………..

Hệ đào tạo (Đại học...):…………………………….

Khoá:……………………...Loại hình đào tạo: Chính quy

Lớp:……………………….Số thẻ HSSV:……………………………………..

Khoa:…………………………………………………………………………...

Ngày nhập học:…../……/20…….Thời gian ra trường (tháng/ năm):…../…../20…..

( Thời gian học tại trường:…………..tháng)

- Số tiền học phí hàng tháng:........................đồng.

 Thuộc diện:                   + Không miễn

                                         + Giảm học phí

                                         + Miễn học phí              

Thuộc đối tượng:           + Mồ côi

                                         + Không mồ côi                                                              

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) .................................................. không bị xử phạt

hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Số tài khoản của nhà trường: 945-01-004  tại Kho bạc Từ Liêm - Hà Nội.

                                                                               Hà Nội,  ngày …… tháng …… năm 20…

                                                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                            TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
 
 
 
 
 
                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính gửi: Trường Đại học Thương mại

Họ và tên sinh viên:…………………………............…........................

Ngày sinh:……/……/……………….. Giới tính:    Nam              Nữ          

CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: .......................

Lớp:............................ Khoa .......................... Số thẻ HSSV ................................

Khóa ..................................... Loại hình đào tạo: Chính quy

Hệ đào tạo (Đại học...): ...................................................…..

Ngày nhập học: ….../.….../……... Ngày ra trường (dự kiến) : .….../....…./……..

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh): TMA

Trong thời gian theo học tôi được (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho học tập tại trường

theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn do ………..........................................................

cư trú tại thôn (ấp, làng..)  …....................... xã (phường)………..................... huyện (thị

xã).......................... tỉnh (thành phố) .................................. đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính

sách xã hội .............…………....................................................cho vay tổng số tiền là:

........................ đồng  (bằng chữ……………………………………….)

Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường và gia đình :

- Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày được ký hợp đồng lao động, tôi sẽ thông báo địa chỉ đơn vị

công tác cho Nhà trường và gia đình, đồng thời tôi có trách nhiệm cùng gia đình trả nợ số tiền

vay Ngân hàng để cho tôi đi học.

- Nếu không thực hiện cam kết trên, Ngân hàng và Nhà trường có quyền làm việc với người có

trách nhiệm tại đơn vị tôi đang công tác để trừ thu nhập trả nợ cho ngân hàng nơi gia đình tôi đã

                                                                                       Hà Nội, ngày    tháng   năm 20…

                                                                                                NGƯỜI CAM KẾT

                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

(Ghi chú: Mẫu này dùng cho sinh viên có vay vốn ngân hàng trong quá trình học tập tại trường.

Sinh viên phải làm cam kết này nộp về Phòng Công tác sinh viên trước khi tốt nghiệp).
 
 
 
 
                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Huyện (Quận): .......................

........................................................................................................................................

Họ và tên: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................

Nơi sinh: .......................................................................................................................

Họ tên cha/mẹ sinh viên: ...............................................................................

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):...................................................................................

Xã (Phường): ................................    Huyện(Quận):......................................................

Tỉnh (Thành phố): ...........................................................................................................

Ngành học:................................. Mã số sinh viên: .........................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định

49):...................................................................................................................................

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn

này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định

và chế độ hiện hành.                                      

                                                         Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 20....

                                                                          Người làm đơn

                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
                Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

Trường:  Đại học Thương mại

Xác nhận anh/chị:  ..........................................................................................................

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ...... Học kỳ:........ Năm học...........lớp.....................

khoa..................................................................................................................................

khóa học.................... thời gian khóa học..........(năm) hệ đào tạo chính quy của nhà trường.

Kỷ luật: ........................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Số tiền học phí hàng tháng: ....................... đồng.

Đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học

phí cho anh/chị ............................... theo quy định và chế độ hiện hành.

                                                                       Hà Nội, ngày ......... tháng  ..........  năm 20....

                                                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                         TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

                                       
 

                                          

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                           ĐƠN XIN XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:   -   Ban Chủ nhiệm khoa........................................................................................

Tên em là: ..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…..........………….

Là sinh viên lớp:................. Mã sinh viên:.........................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị Ban Chủ nhiệm khoa xác nhận kết quả học tập cho em, lý do :

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………....…................................

…………………………………………………………………………………………............

Em xin cam đoan sử dụng xác nhận đúng theo lý do đã trình bày ở trên.

                                                                  Hà Nội, ngày    tháng    năm

                                                                          Người làm đơn

                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Kính gửi:   -   Ban Chủ nhiệm khoa........................................................................................

Tên em là: ..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…..........………….

Là sinh viên lớp:................. Mã sinh viên:.........................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị Ban Chủ nhiệm khoa cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………………............

Em xin cam đoan sử dụng giấy chứng nhận đúng theo lý do đã trình bày như trên.

                                                                                       Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…

                                                                                                    Người làm đơn

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA

Kính gửi:   -   Phòng Quản lý Đào tạo

Tên em là: ..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…..........………….

Là sinh viên lớp:......................... Mã sinh viên:.........................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường cấp lại bảng điểm cho em, lý do :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………………………............

Em xin cam đoan lý do trình bày trên là đúng.

                                                                                         Hà Nội, ngày     tháng    năm 20…

                                                                                                        Người làm đơn

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                           ĐƠN XIN LÀM LẠI THẺ SINH VIÊN

Kính gửi:   -    Phòng Công tác sinh viên

Tên em là: ……………………………………...............................................................

Ngày sinh:…………………............................................................................................

Lớp: ...............................................................

Mã sinh viên: .................................................

Em viết đơn này xin được cấp lại thẻ sinh viên lần thứ: ................................................. 

lý do:…………………………………………………………….....................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

                                                                            Hà Nội, ngày       tháng      năm 20…

                                                                                            Người làm đơn

                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG TỪ SỔ GỐC

Kính gửi:   -    Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại

                   -    Phòng Quản lý Đào tạo

Tên tôi là: …………………………….......................   điện thoại:...........................

Sinh ngày:………………...... Nơi sinh:.....................................................................................

Số CMTND:……………………Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:………..........…….

Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................................

Là sinh  viên lớp:.............................Khóa............................Hệ.................................................

Khoa: .........................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp ngành :................................................, tháng.........năm........., loại.....................

Tôi làm đơn này kính đề nghị Nhà trường cấp bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp cho tôi, lý

do:............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………………............

Tôi xin cam đoan những điều trình bày ở trên là đúng.

                                                                                             Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…

                                                                                                     Người làm đơn

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           ĐƠN XIN CHỈNH SỬA NỘI DUNG TRÊN VĂN BẰNG

Kính gửi:   -    Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại

                   -    Phòng Quản lý Đào tạo

Tên tôi là: …………………………….......................................điện thoại:  ...........................

Sinh ngày:………………...... Nơi sinh:....................................................................................

Số CMTND:……………………Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:………..........…….

Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................................

Là sinh  viên lớp:..........................Khóa............................loại hình đào tạo..............................

Khoa: .........................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp ngành :................................................, tháng.........năm........., loại.....................

Số hiệu bằng: ………………….., Số vào sổ:....................., Ngày cấp: ………………………

Nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp của tôi bị sai tại thông tin……………………...............

………………………………Nội dung thông tin đúng……………………………................

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Nhà trường chỉnh sửa lại thông tin trên bằng tốt nghiệp cho

đúng với hồ sơ gốc cá nhân của tôi.

Xin trân trọng cám ơn!                                                                 

                                                                                       Hà Nội, ngày   tháng   năm 20…

                                                                                                      Người làm đơn

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÝ LỊCH ĐỂ ĐI THỰC TẬP

Kính gửi:   -   Ban Chủ nhiệm khoa........................................................................................

Tên em là: ..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................................

Số CMTND:……………………..…… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…………….

Là sinh viên lớp:....................... Mã sinh viên:...................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị Ban chủ nhiệm khoa xác nhận Sơ yếu lý lịch cho em để em nộp

cho :……………………………………………………...................................................

....................................................................................................................................................

Em xin chân thành cảm ơn!

                                                                                           Hà Nội, ngày     tháng    năm 20…

                                                                                                         Người làm đơn

                                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi:   -    Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại

                   -    Ban Chủ nhiệm khoa..............................................................................

Tên em là: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…………….

Là sinh viên lớp:................. Mã sinh viên:....................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường cho em nghỉ học……ngày, lý do:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………................................

…………………………………………………………………………………………............

Em xin cam đoan sẽ trở lại học tập bình thường sau khi hết thời gian nghỉ học.

Xác nhận của khoa quản lý                                             Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…

       Trưởng khoa                                                                         Người làm đơn

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 
                                     ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI BẢO LƯU KẾT QUẢ

Kính gửi:   -    Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại

                   -    Phòng Công tác sinh viên.

                   -   Ban Chủ nhiệm khoa..............................................................................

Tên em là: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…………….

Là sinh viên lớp:................. Mã sinh viên:................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường cho em được nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả; thời

gian………………............................................................................................, lý do:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………........................................................

…………………………………………………………………………………………............

Em xin cam đoan sẽ trở lại học tập bình thường sau khi hết thời gian nghỉ học.

Học phí đã đóng đến hết tháng..........năm 20.....

                                                                                    Hà Nội, ngày     tháng     năm 20…

Ý kiến của phụ huynh sinh viên

                      Người làm đơn

                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của khoa quản lý sinh viên      Xác nhận về học phí của Phòng KHTC

Ý kiến của Phòng CTSV  

                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                             

                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi:   -    Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại

                   -    Phòng Công tác sinh viên.

                   -    Ban Chủ nhiệm khoa..............................................................................

Tên em là: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…………….

Là sinh viên lớp:................. Mã sinh viên:....................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị nhà trường cho em được thôi học, lý do :

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………………............

Em xin cam đoan lý do trình bày trên là đúng.

                                                                                Hà Nội, ngày     tháng     năm 201…

Ý kiến của phụ huynh sinh viên

             Người làm đơn

          (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của khoa quản lý sinh viên Xác nhận về học phí của Phòng KHTC

Ý kiến của Phòng CTSV  
 
 
 
 
 
                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ĐƠN XIN TRỞ LẠI HỌC TẬP

Kính gửi:   -    Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại

                    -    Phòng Công tác sinh viên.

                    -   Ban Chủ nhiệm khoa.......................................................................................

Tên em là: ..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................................

Số CMTND:……………..........……… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…………….

Là sinh viên lớp:................. Mã sinh viên:.................................................................................

Em được Nhà trường cho nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả; theo quyết định số ........../QĐ-

ĐHTM-CTSV, ngày.........tháng...........năm 20....    của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương

Nay em làm đơn này xin Ban Giám hiệu, các phòng, ban chức năng Nhà trường cho phép em

được tiếp tục trở lại học tập từ học kỳ..... năm học 20..... -  20....

Em xin chân thành cảm ơn!

                                                                               Hà Nội, ngày     tháng     năm 20…

Xác nhận của UBND xã (phường)                    Người làm đơn

               (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của khoa quản lý sinh viên           Ý kiến của Phòng CTSV  
 
 
 
 
 
                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                    ĐƠN XIN XEM XÉT LẠI KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN

Kính gửi:   -    Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại

                   -    Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục.

Tên em là: ..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:………………….

Là sinh viên lớp:..................... Mã sinh viên:...........................Điện thoại liên hệ :..................

Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường xem xét lại kết quả thi học phần sau:

TT Tên học phần Lớp HP Mã lớp thi Ngày thi Điểm chấm lần 1

1          

2          

                                                                                  Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…

Phòng KT&ĐBCLGD

Nhận đơn ngày:........./......../20...

Người nhận:..................................................

                      Người làm đơn

                   (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                ĐƠN XIN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN

Kính gửi:   -    Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại

                    -    Phòng Công tác sinh viên

                    -   Ban Chủ nhiệm khoa..............................................................................

Tên em là: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi cấp:…………….

Là sinh viên lớp:................. Mã sinh viên:....................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường xét trợ cấp khó khăn cho em, lý do:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………………............

Em xin cam đoan nội dung trình bày trên là đúng sự thật.

Xác nhận của khoa quản lý                                             Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…

       Trưởng khoa                                                                         Người làm đơn

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                           ĐƠN XIN LÙI THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ

Kính gửi:   -    Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại

                   -    Ban Chủ nhiệm khoa........................................................................................

Tên em là: ..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................................

Số CMTND:…………………… Ngày cấp:……/……../.............Nơi

Là sinh viên lớp:................. Mã sinh viên:.........................................................................

Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường cho em được lùi thời hạn đóng học phí, thời gian

lùi  ………tháng, lý do:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………………............

Em xin cam đoan nội dung trình bày trên là đúng sự thật.

Ý kiến của khoa quản lý                                                 Hà Nội, ngày    tháng    năm

20…                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     

      Trưởng khoa                                                                          Người làm đơn

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)
"