1. Quá trình hình thành và phát triển

- Phòng Công tác Sinh viên (tên viết tắt: Phòng CTSV) có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của trường đại học Thương mại.

- Ban đầu phòng có tên là phòng Tuyên huấn, với chức năng chủ yếu là tham mưu về công tác thông tin, tuyên truyền, sau được bổ sung chức năng tham mưu về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng nên phòng được đổi tên thành phòng Công tác chính trị. Từ ngày 15/8/ 2005, phòng chính thức đổi tên thành phòng Công tác chính trị và Sinh viên trên cơ sở phòng Công tác chính trị và bộ phận quản lý sinh viên tách ra từ phòng Đào tạo. Đến ngày 07/11/2013 theo Quyết định số 681/QĐ – ĐHTM đổi tên phòng Công tác chính trị và Sinh viên thành phòng Công tác Sinh viên.

- Phòng CTSV là đơn vị chức năng trực thuộc BGH Nhà trường.

Cùng với quá trình phát triển của Trường Đại học Thương mại, Phòng CTSV đã đạt được nhiều thành tích trong công tác, đặc biệt trong thời gian gần đây:

 Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010-2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 5612/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2011-2012

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 4604/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2012-2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 4062/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2013  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2013-2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 5326/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2014-2015

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 420/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2015 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

2014-2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số …./QĐ-BGDĐT ngày …/…/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
Hình thức khen thưởng:
 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 780/QĐ/TTg ngày 03/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2011

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Quyết định số 5701/QĐ/BGD&ĐT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2013

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Quyết định số 4941 /QĐ/BGD&ĐT ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2010-2011

Giấy khen

Quyết định số 514/QĐ-ĐHTM ngày 16/8/2011 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

2011-2012

Giấy khen

Quyết định số 476/QĐ-ĐHTM ngày 05/8/2012 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

2012-2013

Giấy khen

Quyết định số 76/QĐ-ĐHTM ngày 05/8/2013 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

2013-2014

Giấy khen

Quyết định số 58TT/482/QĐ-ĐHTM ngày 26/8/2014 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

2014-2015

Giấy khen

Quyết định số 422/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2015 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

2. Các tổ công tác trực thuộc

- Bộ phận Công tác chính trị;

- Bộ phận Quản lý sinh viên;

- Bộ phận phụ trách công tác hướng nghiệp sinh viên và quan hệ doanh nghiệp;

- Bộ phận chuyên trách các văn phòng Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đảng ủy trường.

 

STT

Họ và tên

Học vị

Chức danh

Liên hệ

1

Nguyễn Đắc Cường

Thạc sĩ

Trưởng phòng

Số máy lẻ: 043 7643219 – 2109

Mail: daccuong62@gmail.com

2

Phạm Quang Hải

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

Số máy lẻ: 043 7643219 – 825

Mail: phamquanghaidhtm@gmail.com

3

Lê Thị Bích Mai

Thạc sĩ

Chuyên viên chính

Tổ trưởng Công đoàn

 

4

Nguyễn Thị Đào

Cử nhân

Chuyên viên

 

5

Vũ Thị Thu

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

6

Nguyễn Ngọc Phương

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

7

Nguyễn Thùy Linh

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

8

Trần Thị Thoa

Cử nhân

Chuyên viên

 VP Công đoàn

9

Trần Thị Thu Thảo

Thạc sĩ

Chuyên viên

 VP Đoàn Thanh niên

10

Nguyễn Thị Thông

Cử nhân

Chuyên viên chính

VP Đảng ủy

11

Nguyễn Tùng Lâm

Cử nhân

Chuyên viên

 

12

Ngô Quang Độ

Cử nhân

Chuyên viên

 

13

Nguyễn Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

Chuyên viên thử việc

 

Sô máy lẻ Phòng CTSV:

  • 043 7643219 - 2083
  • 043 7643219 - 2084

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống đối với người học trong Trường; quản lý sinh viên, thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên trong thời gian học tập ở Trường; thực hiện công tác hướng nghiệp sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.

3.2. Nhiệm vụ

a. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên tuyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Nhà trường đến toàn thể người học trong Trường; nắm bắt và tổng hợp kịp thời diễn biến tư tưởng của người học, phản ánh kịp thời với Hiệu trưởng và chủ động đề xuất các biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan;

b. Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị công dân - sinh viên đầu khóa, đầu năm học; các buổi nói chuyện thời sự cho người học; các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Nhà trường với người học;

c. Tổ chức, quản lý hệ thống truyền thông nội bộ: biên tập, phát thanh, pa nô, áp phích, tin ảnh, bảng điện tử, băng rôn, khẩu hiệu, tiêu đề,… trang trí và chịu trách nhiệm về nội dung; thường xuyên cập nhật và báo cáo với Hiệu trưởng các thông tin trên các báo in, báo điện tử có liên quan đến Nhà trường;

d. Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ, bảo quản các tư liệu: tranh, ảnh, tài liệu, băng và đĩa ghi hình, huân, huy chương, vật kỷ niệm, lưu niệm … tại phòng truyền thống; xây dựng trang thông tin giới thiệu tư liệu lưu trữ truyền thống với viên chức, người học và khách thăm quan;

e. Chịu trách nhiệm và trình Hiệu trưởng phê duyệt nội dung và hình thức các băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, biển hiệu… trước khi được phép treo trong khuôn viên Trường;

f. Làm đầu mối tổ chức nhập học đối với bậc đại học chính quy; xử lý những trường hợp thí sinh không đủ các điều kiện và các thủ tục hồ sơ vào Trường; lập danh sách lớp hành chính trình Hiệu trưởng phê duyệt, chuyển cho các khoa Quản lý chuyên ngành đào tạo và các bộ phận có liên quan; quản lý hồ sơ sinh viên theo quy định; làm và cấp thẻ sinh viên; kiểm tra tính hợp pháp của văn bằng đầu vào của sinh viên. Cập nhật hồ sơ sinh viên (các quyết định khen thưởng, kỷ luật, rèn luyện, sinh viên nghỉ học, vào học, chuyển trường, chuyển lớp, bảo lưu kết quả học tập…) của Trường có liên quan đến lý lịch và quá trình rèn luyện của sinh viên, đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh của các đơn vị có liên quan.

g. Giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên theo quy định của Trường;

h. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú theo quy định;

i. Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Trường và thực hiện các chế độ, chính sách, thủ tục hành chính đối với lưu học sinh nước ngoài theo chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao theo quy định của pháp luật;

k. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị thực hiện các chế độ, chính sách và học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên theo quy định;

l. Làm đầu mối cập nhật và tổng hợp kết quả khen thưởng, kỷ luật, điểm rèn luyện học kỳ, năm học và toàn khóa trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định;

m. Tiếp nhận giấy đăng ký và di chuyển nghĩa vụ quân sự của nam sinh viên đầu khóa. Lập danh sách báo cáo cơ quan chức năng giải quyết theo quy định;

n. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức hữu quan trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động ngoại khóa, các kỳ thi Olympic về lý luận chính trị, các phong trào thi đua trong sinh viên…; làm đầu mối tổ chức sinh hoạt chính trị xã hội có quy mô toàn Trường đối với sinh viên;

o. Làm đầu mối tổ chức khai giảng, bế giảng khóa học đối với sinh viên chính quy. Phối hợp tổ chức bế giảng các khóa đào tạo phi chính quy với các đơn vị liên quan: Khoa Tại chức, phòng Quản lý Đào tạo…;

p. In giấy khen cho công chức, viên chức và người học theo quy định của Trường;

q. Tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, phối hợp với các khoa Quản lý chuyên ngành đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường, làm đầu mối liên hệ với các cựu sinh viên của Trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

r. Thiết lập và tăng cường mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động, tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và các cơ quan sử dụng lao động để tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp cho sinh viên trong thời gian học tập và sau khi tốt nghiệp (thông qua việc xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ doanh nghiệp, lập danh sách cộng tác viên là doanh nghiệp; ký hợp đồng giới thiệu nhân lực cho doanh nghiệp, giới thiệu địa điểm thực tập cho sinh viên; giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên…);

s. Thu hút nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức cho các chương trình, hoạt động của Nhà trường;

t. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4. Các văn bản quản lý đã ban hành

Phòng đã làm đầu mối tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường ban hành nhiều văn bản quản lý có liên quan đến công tác sinh viên trong trường như:
 

STT

Tên văn bản

1

Quy định về Công tác sinh viên trong trường đại học Thương mại (Ban hành theo Quyết định số 469.3/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 09/8/2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại)

2

Quy định về hồ sơ sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 25/4/2008 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại)

3

Quy định số 184/TM-CTCT&SV ngày 12/4/2008 về  trợ cấp sinh viên nghèo và khó khăn đột xuất

4

Thông báo số 886/TB-CTCT&SV ngày 15/12/2010 về việc thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên

...

 

 

(Sinh viên có thể tìm hiểu các văn bản trên trong tài liệu “Những điều sinh viên Trường đại học Thương mại cần biết” và trên website của Trường)

 
 

 

 
"